گاهی تو رو مواخذه می کنن ب جرم رفاقت با کسی ک یکی از اعضای خانوادش گناهی رو مرتکب شده یا نشده

نمیشه ک دوستی چندین ساله رو برای کار نکرده ب فنا بدم ؛ میشه ؟!!!

هیچکدوم از ما خونوادمونو انتخاب نکردیم و پز دادن یا احساس شرم برای این قضیه ی جبری بی معنیه....

علی ایحال دوسش دارم و ب دوستی باهاش ادامه میدم

عصریم باهاش قرار دارم :)