دلم براش می سوزه میگه انگار دیواری از اون کوتاه تر نیست که تمام ناراحتیاشو سر اون خالی می کنه و گاه برای نشون دادن عصبانیتش اونو تحقیر می کنه

حال دلم بارونیه براش

 بچرخ تا بچرخیمه زندگیش

چقدر بعضی مردا بیملاحظه و بی تربیتن :/