چقد خوبه ک چشمای من ضعیفه 

خوبه چون تا وقتی ک خیلی دقیق نشدم نمیتونم ببینم ک طی این مدت سرماخوردگیم چقدر صورتم لاغر و لک شده

متوجه نشده بودم ک زیر ابروم در اومده 

سبیلای مغولیم چپ و راست بهم سلام میدادن و من نمیدیدمشون

خلاصه خوبه ک چشام ضعیفه

خوبه ک عینکمو ب چشمم نمیزنم 

بذار جزییات دست تکون بدن، من تو مود شروع  آشنایی باهاشون نیستم


#مزایای چشمای آستیگمات و نزدیک بین

#خوبیای چشمای من