کاش می شد کمی از این هوا در جایی گذاشت..

برای وقتهایی ک غمگینم،افسرده م و دلم خیلی تنگ شده این هوا را بپاشم روی شهر و قدم بزنم

کاش می شد کمی از این هوای خوب توی جیب هایم بریزم یا بالشم را اپر ز این هوا کنم

ولی نمی شود

فقط میتوانم حالا همین حالا از آن استفاده کنم