ب آفتاب می مانی 

چشمانم را میبندی و کلافه ام می کنی 

فقط ب تو و ب تابش گرم کننده ت فکر میکنم محبوب


بگو سلام  بگو... هر چه می خواهی بگو

حرف بزن 

هوا را با پر و خالی کردن ریه هات مفتخر کن 

تشنه ی هجاهای ادا شده از توام 


بپرس حالم را ....