از حال هم باخبریم اما از دل هم نه

خبر حال و روز ناخوش نزدیکان رو میشنوی و یارای انجام کاری نیست جز آه و آرزوهای خوب و حلقه اشکی در چشم

شادم ب شادی عزیزانم... دریغ مباد