خواب دیدم بازم 

ولی خونمون آپارتمانی بود انگار 

از خاب پاشدم و رفتم ک دست و رومو بشورم ک یهو مردی تنومند و بلند قد از در اومد تو 

من دهنمو باز میکردم ک داد بزنم ولی مثل تمام وقتای هیجان داشتنم صدام در نمیومد 

دهنمو قد دهنه ی غار باز میکردم ولی دریغ از کوچکترین صدایی

 اون مرد رفت دستشویی وبعد  نون و پنیر از یخچال برداشت و رفت 

درم پشت سرش بست 


#خاب