کوه هیچوقت برام نماد محکم بودن و صبوری نبوده 
کوه مجبوره ک وایسه .. پره از دلبستگی ،دلبسته ی یه مشت.. نه! خروار خروار سنگریزه س.
کوه برام سرده سنگینه خاکستریه ؛ هر وقت دلم میگیره یاد کوه میفتم 
دارم ب کوه فکر میکنم     کوه برام نماد استقامت نیست 
ولی درختا و حتی گلها با اون ریشه های ظریفشون و شاخ و برگ لطیفشون میتونن باشن
اونا جلوی باد و بی آبی و سیلاب و همه چی می ایستن.. محکم 
و هروخت ک نگاهشون میکنی انگار ک بهت لبخند میزنن .. مهربونه مهربون