راستش تو اصلا ب نظر من ی آدم حقیر نیستی تازه خیلیم اخلاقای خوبی داری 

ولی متاسفانه بطور کلی از نظر احساسی درونگرام و فقط وقتی عصبانی میشم هر چی ب زبونم میرسه رو با صدای بلند میگم 

بیشتر اوقات )درست مثل حالا( خیلیم مهربون و شوخ طبع و جذابی و کل قلبم برای توئه


صد حیف ک هیچ وخت نخاهی فهمید ؛ در عوض شاید صدها بار دیگه کلمات زشته : پست و اینطور مزخرفاتی رو، وقت دعوا ازم بشنوی

برای این اخلاق گندم ازت عذرخاهی می کنم و امیدوارم ک هیچوخت خوبیاتو از دست ندی 

من ب تک تک خوبیا و مهربونیات دلبستم 

بهترین اتفاقی بودی ک برای من افتاد و متاسفم ک چن ماه اول اصن دوست نداشتم 

قدردان محبتای تو :)